.
.

Gia Lai cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính trong năm 2022

Thứ Hai, 03/01/2022, 07:16 [GMT+7]
.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022. 
 
 
Theo đó, năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); công tác rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL đảm bảo kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 
 
Triển khai đầy đủ, đồng bộ các quy định về theo dõi thi hành pháp luật theo quy định và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin… 
 
Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
 
Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. 
 
Thực hiện bố trí công chức, viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tiếp tục phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập. 
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chính quyền điện tử, Chính quyền số góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. 
 
Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nói trên cho các nội dung cải cách: thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền về CCHC.
 
 
KIỀU PHAN
 
.