.
.

UBND tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai chương trình về bình đẳng giới

Thứ Hai, 27/12/2021, 07:58 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2136/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Dự án 8 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
 
Trên cơ sở quy định trách nhiệm của UBND tỉnh tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 17-6-2012 của Chính phủ trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước với nguyên tắc phối hợp và để góp phần thực hiện có hiệu quả của Dự án 8 trên địa bàn, UBND tỉnh đề nghị Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thành phố cụ thể hóa nội dung, xây dựng các nội dung và Kế hoạch triển khai Dự án 8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam. 
 
Sở Tài chính hàng năm căn cứ vào tiến độ triển khai của Dự án 8 do Hội LHPN tỉnh triển khai để phân bổ kinh phí phù hợp từ nguồn ngân sách của Trung ương cho Hội LHPN tỉnh. 
 
Tuyên truyền phòng-chống bạo lực gia đình cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Đinh Yến
Tuyên truyền phòng-chống bạo lực gia đình cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Đinh Yến
 
Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tham gia góp ý dự thảo nội dung và kế hoạch thực hiện Dự án 8 do Hội LHPN tỉnh xây dựng; phối hợp rà soát, tổng hợp xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án 8 định kỳ, đột xuất theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Các nhiệm vụ, nội dung đề xuất cần bảo đảm tính khả thi, đúng đối tượng, đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với mục tiêu và đối tượng của Dự án 8 đã được phê duyệt. 
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc triển khai Dự án 8 (sau khi tỉnh ban hành nội dung chính thức về triển khai Dự án 8 trên địa bàn tỉnh). Thông qua quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, những mô hình hay trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi theo từng giai đoạn của chương trình. 
 
KIỀU PHAN
 
.