.

Kông Chro: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Thứ Năm, 19/01/2017, 11:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong 1,5 ngày (18 và 19-1), Huyện ủy Kông Chro đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Huyện ủy quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, hội nghị còn được nghe quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.

 

Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Kông Chro đã lưu ý một số vấn đề còn tồn tại trên địa bàn thời gian qua; nêu lên những bài học kinh nghiệm; đồng thời nhấn mạnh các giải pháp thực hiện, khắc phục trong thời gian tới theo đúng tinh thần Nghị quyết đề ra.

Hồng Thi

.