.
.

Hướng đến cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trong năm 2022

Thứ Năm, 27/01/2022, 21:52 [GMT+7]
.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
Gia Lai hướng đến cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trong năm 2022. Ảnh: Phương Vi

 

Nội dung của kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương. Trong đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) nhằm theo dõi, phối hợp thực hiện; rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trong năm 2022; thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định…

 

KIỀU PHAN

 

.