.
.

Gia Lai: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Năm, 14/02/2019, 10:18 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 250/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
 
 
  Đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh (ảnh minh họa, internet)
Đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh (ảnh minh họa, internet)

 

 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ mục đích, yêu cầu, các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể đã được quy định tại các văn bản như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1-7-2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1147/KH-UBND ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ… Đồng thời, triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức; xem việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên.
 
Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn và các kế hoạch tổ chức thực hiện (các nhiệm vụ, giải pháp) của các bộ, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ số và các bộ, ngành được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của ngành, địa phương mình; thời gian hoàn thành vào ngày 5-3-2019. Các sở, ngành, địa phương cần đảm bảo thực thi đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; tuyệt đối không được đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Xây dựng giải pháp thực hiện đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…
 
Hà Sự
 
.