.
.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 125/NQ-CP vừa được chính phủ ban hành.

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internetTheo đó, để cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết 28-NQ/TW thì Chính phủ sẽ tiến hành:

- Sửa đổi quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp (DN) ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động (NLĐ).

- Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc.

- Thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

- Điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững;

- Sửa đổi các quy định về căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, trong đó có căn cứ về tiền lương đóng BHXH;

- Thực hiện giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần bằng việc tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với NLĐ muốn nhận chế độ hưu trí sớm.

T.Ngôn (NLĐO)

.