.
.

Gia Lai: Đại hội Mặt trận các cấp đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu

Thứ Hai, 29/10/2018, 06:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Cùng với cả nước, Gia Lai đang tích cực chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
 
* P.V: Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành như thế nào, thưa ông?
 
Ông Hồ Văn Điềm. Ảnh: T.N
Ông Hồ Văn Điềm. Ảnh: T.N
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Sau khi có Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 07-TT/TU về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024).
 
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương, cũng như tổ chức tập huấn và triển khai chỉ đạo về đại hội cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh... Đồng thời, có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
 
* P.V: Việc đánh giá kết quả công tác MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới có điều gì đáng lưu ý, thưa ông?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Đối với đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã, không gọi là báo cáo chính trị mà thống nhất đặt tiêu đề là “Báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024”. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát định hướng lớn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực tiễn tình hình kinh tế-xã hội và tình hình nhân dân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Bên cạnh đó, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của MTTQ cấp trên; phát huy sự đóng góp tham gia của MTTQ cấp dưới, các tổ chức thành viên, các cơ quan chính quyền, các vị lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo phải ngắn gọn, bố cục khoa học, có kế thừa và đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, có trọng tâm, sát với thực tiễn địa phương, dễ triển khai thực hiện.
 
  Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: T.N
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: T.N
 
* P.V: Ông có thể cho biết những điểm mới trong khâu nhân sự cho kỳ đại hội này và công tác tổ chức đại hội điểm sắp tới?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Việc xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo..., có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình; đảm bảo số ủy viên ủy ban MTTQ là người ngoài Đảng đạt từ 25% đến 30% để ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Số lượng ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã từ 30 đến 55 vị, cấp huyện từ 45 đến 65 vị. Số lượng Ủy viên Ban Thường trực cấp xã ít nhất là 3 vị và cấp huyện từ 3 đến 4 vị.
 
Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bộ máy và nhân sự cho đại hội MTTQ phải gắn với  việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện...
 
 
Cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng
Cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
 
Đối với việc tổ chức đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã theo 3 cụm thi đua. Thời gian diễn ra đại hội điểm cấp xã là trong tháng 11-2018. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chọn huyện Chư Pah để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện.
 
Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!                 
Thanh Nhật (thực hiện)
 
.