.
.

Đảng bộ Sở Tài chính chú trọng thực hiện quy chế dân chủ

Thứ Ba, 06/07/2021, 06:38 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Qua đó, cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị phát huy trí tuệ, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Sơn Ca
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Sơn Ca

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28-3-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện QCDC tại cơ quan. Chú trọng quán triệt, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, nhất là sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 9-1-2017 của UBND tỉnh trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở kịp thời củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ quan, nhất là sau Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC đã nghiêm túc triển khai cụ thể hóa thực hiện QCDC; lấy ý kiến khách quan, rộng rãi trong toàn cơ quan trước khi ban hành; phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức nhằm thống nhất thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao: quản lý tài chính-ngân sách, giá và công sản, tài chính đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Đến nay, Sở đã công khai 38/38 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử. Nhìn chung, các thủ tục hành chính được thực hiện một cách thuận lợi, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. Năm 2020, Sở Tài chính được xếp thứ 2 toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Trong quá trình thực hiện QCDC, đơn vị luôn đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng mục tiêu, tính tích cực và chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức; định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ lãnh đạo, các phòng ban, đoàn thể, công chức trong các hoạt động của cơ quan; thực hiện công khai (định mức kinh phí, chế độ, chính sách...) để cán bộ, công chức thực hiện, giám sát; phát động phong trào thi đua gắn thực hiện QCDC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, trước hết là trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm.  

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ giúp công chức, người lao động có nhận thức sâu sắc, lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. Công tác dân vận chính quyền được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức để thực hiện. Năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; vận động ủng hộ Quỹ Phòng-chống thiên tai, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và phòng-chống dịch Covid-19 hơn 42 triệu đồng; vận động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở tại xã Chư Don (huyện Chư Pưh) với trị giá 50 triệu đồng. Cùng với đó, Sở đã hoàn thành xây dựng Khu di tích cơ quan Ban Kinh tài với số tiền 2,9 tỷ đồng do Bộ Tài chính tài trợ.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, thời gian đến, Đảng ủy Sở Tài chính tập trung quán triệt, tuyên truyền thường xuyên trong cán bộ, công chức các nội dung văn bản chỉ đạo, quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; rà soát, bổ sung sửa đổi một số văn bản thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp. Đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hồ sơ, thủ tục đồng bộ, được giải quyết kịp thời, đúng quy định; tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công tác, đi đôi thực hiện tốt các chế độ, chính sách. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ, gắn trách nhiệm trưởng phòng ban, bộ phận vào việc góp phần xây dựng, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt QCDC cơ quan. Đồng thời, phát huy tinh thần cán bộ, công chức trong việc đóng góp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn bản thực hiện QCDC để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp tình hình nhiệm vụ mới.

 

VĂN LÊ

 

.