.
.

"Giới thiệu nhân sự chiến lược bước đầu khắc phục hiện tượng "xin phiếu"

Thứ Hai, 24/12/2018, 16:12 [GMT+7]
.
Kết quả giới thiệu nhân sự cấp chiến lược cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch, hay vận động, xin phiếu.
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết, đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị trên tinh thần trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. 
 
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: Phú Đỗ)
 
Làm đến đâu chắc đến đó
 
Về những điểm mới cũng như kết quả bước đầu trong việc thực hiện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Trung ương Đảng đã gắn kết chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
 
Trong đó, Bộ Chính trị khóa XII xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó” với lộ trình cụ thể là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trình Hội nghị Trung ương 9 và sau đó sẽ tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.
 
Bên cạnh đó, quy trình, cách làm được đổi mới trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.
 

“Kiên quyết không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc biệt những kẻ cơ hội chính trị” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khóa XII cũng được cụ thể hóa, đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông. 
 
Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.
 
Không để lọt những kẻ cơ hội chính trị, xu nịnh
 
Ông Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh, trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình được coi trọng trước nhất. Cùng với đó là năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.
 
“Người được lựa chọn phải là những cán bộ có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân” – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.
 
Trong lần quy hoạch này, Trung ương đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch và không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.
“Giới thiệu nhân sự trên tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực, đặc biệt chống “chạy” quy hoạch” – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.
 

“Cùng với đó là cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để “lọt” những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm, như: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng, bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào quy hoạch cấp chiến lược” – ông Nguyễn Thanh Bình nói.
 
Để có được kết quả như yêu cầu, trước đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; quy định về luân chuyển cán bộ, đặc biệt là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo cao cấp, liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông các khâu trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
 
Hà Thanh (VOV.VN)
 
.