.
.

Huyện Ia Grai: Cán bộ chủ chốt quán triệt nghị quyết của Đảng

Thứ Bảy, 20/10/2018, 17:34 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai (Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Đảng cho hơn 200 cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng chí Ksor Oét-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo tại hội nghị. 
 
 
Đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện đã nghe đồng chí Dương Mah Tiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai phổ biến các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23-3-2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết luận số 36-KL/TW ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lành- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt nội dung trọng tâm Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 25-7-2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25-7-2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 
 
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai học tập quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai học tập quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện đã nghe đồng chí Thái Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai các Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28-8-2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 06-QĐi/TW ngày 28-8-2018 một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ksor Oét- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lưu ý các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các xã và thị trấn trong huyện phải nghiêm túc tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận của Đảng ở các cấp, theo đúng quy định. Đồng thời, liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để tiến hành các bước liên quan việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận trên của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng khoá XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.
 
Thanh Nhật
 
.