(GLO)- Huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai) là địa phương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch. Đức Cơ đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đưa du lịch trở thành thế mạnh đặc thù, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

 

.


 

.
.