.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Thứ Năm, 01/03/2012, 03:49 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 
Cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ảnh: Thanh Nhật
Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với việc nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và với chế độ ta, nhất là trong tình hình hiện nay, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng và của toàn Đảng.
 
Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện “Sổ tay làm theo gương Bác”. Qua đó, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, nhất là các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội; đi đôi với công tác chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện, phê phán, lên án các hành vi, biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên…, góp phần quan trọng đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống. 
 
Cũng theo Hướng dẫn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XI. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh trong công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức quán triệt, phổ biến các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến từng chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân và mỗi cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. 
 
Thanh Nhật